سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

94/8/8
12:30 ع

آزمون غیر حضوری 24 مهر اول (هفتم) دورهی اول متوسطه

 

13

 

 

(مطالعات اجتماعی)

101- تابعیت (تبعه بودن) یک کشور برای افراد موجب میشود افراد حقوقی بر مبنای . . . داشته باشند.

(نگاه به گذشته)

1) قوانین آن کشور 2) حقوق طبیعی

3) اصول اعتقادی و قومی 4) حقوق الهی

102- رعایت حقوق دیگران همان . . . . . . . . . ما انسانهاست و افراد در . . . . . . مختلف مسئولیتهای مختلف دارند.

1) مسئولیت- جوامع 2) مسئولیت- نقشهای

3) حقوق متقابل – جوامع 4) حقوق متقابل- نقشهای

103- کدام گزینه صحیح نیست؟

1) برخی از افراد، بهدلیل حقوق طبیعی خود، مسئولیتی ندارند.

2) شکرگزار بودن یعنی استفادهی صحیح از نعمتها و به هدر ندادن آنها.

3) همانطور که ما مسئول هستیم، حقوقی هم داریم.

4) ما در روابطی که با دیگران برقرار میکنیم، دارای حقوق متقابل هستیم.

104- در مورد مسئولیت فرد نسبت به خود، نمیتوان گفت که . . .

1) خوردن غذای مناسب و ورزش برای مراقبت از بدن ضروری است.

2) فرد باید تلاش کند استعدادهای خود را بشناسد و شکوفا کند.

3) خداوند از اعمال و رفتار ما و از آنچه در قلب و فکر ما میگذرد آگاه است.

4) مراقبت از اعمال و رفتار و دروغ نگفتن نیز مراقبت از اعضای بدن است.

105- حفظ حقوق افراد از دلایل بهوجود آمدن . . . و برقراری نظم و امنیت از دلایل بهوجود آمدن . . . است.

1) قانون- مسئولیت 2) حقوق متقابل- مسئولیت 3) حقوق متقابل – قانون 4) قانون - قانون

(پیامهای آسمان)

106- مسلمانان پس از جنگ احد از طریق کدامیک از راههای بهرهمندی از یاری خداوند توانستند شکست سنگینی بـر مشـرکان

وارد کنند؟

1) دعا 2) یاری دادن به خداوند 3) اطاعت از پیامبر(ص) 4) صبر و تقوا

107- کدامیک از موارد «یاری دادن» خداوند نیست؟

1) جهاد در راه خدا 2) ترک محرمات

3) دفاع از کشور با جان و اموال 4) انجام واجبات

108- کدامگزینه در رابطه با آیهی شریفهی« و قال رب?کم ادعونی استجب لکم» نادرست است؟

1) یکی از سادهترین راهها برای جلب یاری خداوند، دعا کردن است.

2) خداوند در برابر دعا بخشی از گناهان را میآمرزد.

3) دعای بندگان گناهکار از خداوند پنهان میماند.

4) خدا گاهی به جای خواستهی ما، چیزی را که مفیدتر است را به ما میدهد.

109- اینکه در طول شبانهروز دستکم ده مرتبه سورهی حمد را میخوانیم و میگوییم «ایاک نعبد? و ایاک? نَستعین» نشانهی چیست؟

1) استعانت از خداوند 2) اهمیت نماز

3) مراقبت خداوند از بندگان 4) استجابت دعا

110- شکر واقعی نعمت این است که . . .

1) هر روز نماز بخوانیم. 2) کار حرام نکنیم.

3) گاهی به زبان بگوییم الحمدللّه 4) خدا را در کنار خود احساس کنیم.

 

مطالعات اجتماعی

 

صفحهی 1 تا صفحهی 18

 پیامهای آسمان

صفحهی 13 تا صفحهی 34

سؤالهای عمومی


پیام رسان

+ سلام دوست من وبلاگ بسیار خوبی داری


ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ