سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

94/8/8
12:32 ع

آزمون غیر حضوری 24 مهر اول (هفتم) دورهی اول متوسطه

 

11

 

 

81- کدام بیت با سایرِ ابیات قرابت معنایی ندارد؟ (نگاه به گذشته)

1) آن که چشمش پی عیب دگران است چهار / چون به عیب خودش افتاد نظر، کور آمد

2) چو عیبِ تنِ خویش داند کسی / ز عیبِ کسان برنخواند بسی

3) تو را چه عیب کند یار و گر کند چه تفاوت؟ / گر آفتاب کند عیب ذر?ه را به حقیری

4) چو کوری کو نبیند کوریِ خویش / به صد گونه کشد عیبِ کسان پیش

82- معنای واژههای «معرفت ـ شکوه ـ اعجاز» به ترتیب در کدام گزینه درست آمدهاست؟

1) شناخت ـ بزرگى ـ کاری شگفت و عجیب انجام دادن

2) جوانمردی ـ جلال ـ معجزه

3) شناخت ـ جلال ـ آفرینش

4) جوانمردی ـ زیبایی ـ معجزه

83- متن زیر چند نادرستی املایی دارد؟

«من با غرور و مهربانی و خشنودی، باغ و صحرا را تماشا میکردم و در درختها و بوتهها مینگریستم. گویی با هر یک از آنان آشنایی

دیرینه دارم و با همهی ساقههای سرسبز، رفیق و خویشاوندم. این نخستین باری بود که در برابر این همه عظمت و بزرگی و در میان این

همه آفرینش خداوند، خود را که هنوز نوجوان بودم، بزرگ حس میکردم.»

1) صفر 2) یک 3) دو 4) سه

84- متن زیر چه کسی را معرّفی میکند؟

«آموزشهاى مقد?ماتى را در زادگاه خود، شیراز، فراگرفت. براى اتمام تحصیلات به بغداد رفت. از بغداد به انگیزهی دانشاندوزى، رفتن به

سرزمینهاى عربى را در پیش گرفت و پس از 35 سال به شیراز برگشت.»

1) خواجه عبداالله انصاری 2) سعدی 3) حافظ 4) مولوی

85- کدام بیت منادا دارد؟

1) هم تو، به عنایت الهی/ آنجا، قَد?م?م رسان که خواهی

2) ای کارگشای هرچه هستند/ نام تو، کلید هرچه بستند

3) از ظلمت? خود، رهاییام ده/ با نورِ خود آشناییام ده

4) هم قص?هی نانموده، دانی/ هم نامهی نانوشته، خوانی

86- عبارات زیر همگی از مقد?مهی گلستان سعدی برگزیده شدهاند. نثر کدام عبارت مسج?ع نیست؟

1) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

2) باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده.

3) یک شب تأم?ل ای?ام گذشته میکردم و بر عمر تلفکرده تأس?ف میخَوردم.

4) حالی که من این حکایت بگفتم، دامن گل بریخت و در دامنم آویخت.

87- «زنجره» جزء کدام یک از موارد زیر است؟

1) پرندگان 2) گیاهان 3) حشرات 4) خزندگان

88- در قطعهشعرِ زیر از فریدونِ مشیری، چند جملهی پرسشی وجود دارد؟

«همه میپرسند / چیست در زمزمهی مبهمِ آب؟ / چیست در همهمهی دلکشِ برگ؟ / چیست در بازیِ آن ابر سپید؟ / روی این آبیِ آرامِ

بلند / که تو را میبرد اینگونه به ژرفای خیال، / چیست در خلوت? خاموشِ کبوترها؟ / چیست در کوششِ بیحاصل موج؟ / چیست در

خندهی جام؟ / که تو چندین ساعت / مات و مبهوت به آن مینگری...»

1) شش 2) هفت 3) هشت 4) نه

89- در عبارت? زیر، . . . به چیزی تشبیه شدهاست.

«یاد? «حسن خَفَن» بهخیر! مردی بود! راستش، یادش که میافتم، میگم مرد هم مردهای قدیم! هیکل داشت این هـوا! سـیبیل داشـت سـد?ّ

لتیان. صدا داشت ز?م?خت! صدای کفشهاش که تو کوچه میاومد، همه فرار میکردند تو هر سوراخی که گیرشون میومد... .»

1) هیکل 2) سیبیل 3) صدا 4) کفش

90- بیت? کدام گزینه با بیت? زیر قرابت? معنایی بیشتری دارد؟

«ای کارگشای هر چه هستند / نامِ تو کلید? هر چه بستند»

1) هر که بپرسدت که چون آینه صیقلی شود؟ / باز کن از جبین گره، بهرِ خدا که: همچنین!

2) گشاد? کارِ مشتاقان در آن ابروی دلبند است / خدا را یک نفس بنشین، گره بگشا ز پیشانی

3) کار چون در گره افتد ز خدا یاد کنیم / عقدهی مشکلِ ما سبحهی صددانهی ماست

4) میفکن به کارِ رعیت گره / خدا آنچه دادت به ایشان بده

سؤالهای فارسی

 

فارسی

 

صفحهی 9 تا صفحهی 29


پیام رسان

+ سلام دوست من وبلاگ بسیار خوبی داری


ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ